: آموزش موتور بازی سازی آنریل انجین 4 سطح مبتدی

Digital Tutors – Introduction to Unreal Engine 4 :


فهرست موضوعات این سری آموزشی

قسمت 1 : مقدمه و توضیح بخش پروژه ها ✅

قسمت 2 : درست کردن پروژه های مختلف ✅

قسمت 3 : بررسی رابط کاربری و امکانات انجین ✅

قسمت 4 : شخصی سازی کردن رابط کاربری انجین ✅

قسمت 5 : انواع نمایش های مختلف از صحنه ی بازی ✅

قسمت 6 : قراردادن و استفاده از ابزار های انجین ✅

قسمت 7 : استفاده از تکنیک های پیشرفته از ابزار های انجین ✅

قسمت 8 : BPS و ایجاد geometry ✅

قسمت 9 : توضیح اجزای مختلف کانتنت بروزر ✅

قسمت 10 : بلاک کردن اجزا در قسمت های مختلف مرحله ✅

قسمت 11 : بریدن پنجره ها ✅

قسمت 12 : ساختن نهایی بلوک ها ✅

قسمت 13 : وارد کردن مدل ها در انجین ✅

قسمت 14 : جایگذاری دیوار ها ✅

قسمت 15 : ساخت دیوار های خارجی ✅

قسمت 16 : ایجاد ساختار های یک اتاق ✅

قسمت 17 : قرار دادن درب و پنجره ✅

قسمت 18 : نورپردازی ✅

قسمت 19 : توضیح درباره ویرایشگر متریال ✅

قسمت 20 : ساخت متریال ✅

قسمت 21 : ساخت انواع متریال های چوب ✅

قسمت 22 : کامل کردن متریال های چوب ✅

قسمت 23 : استفاده از پارامتر های مختلف برای تنظیمات متریال ✅

قسمت 24 : استفاده از متریال های ساخته شده و تنظیمات آن ✅

قسمت 25 : گذاشتن متریال به صورت کامل بر اجزای اتاق ✅

قسمت 26 : نورپردازی داینامیک خارجی اتاق ✅

قسمت 27 : ایجاد مناظر اطراف با و Landscape و براش ها ✅

قسمت 28 : کار با امکانات Landscape و Foliage ✅

قسمت 29 : ست کردن تنظیمات اصلی روی مپ ✅

قسمت 30 : نهایی سازی مپ ساخته شده ✅

قسمت 31 : ایجاد لامپ و گزاشتن عملکرد های مختلف روی آن ✅

 

: دانلود قسمت 1 : مقدمه و توضیح بخش پروژه ها ⭕️

▶️ Download Episode 1

 

: دانلود قسمت 2 : درست کردن پروژه های مختلف ⭕️

▶️ Download Episode 2

 

: دانلود قسمت 3 : بررسی رابط کاربری و امکانات انجین ⭕️

▶️ Download Episode 3

 

: دانلود قسمت 4 : شخصی سازی کردن رابط کاربری انجین ⭕️

▶️ Download Episode 4

 

: دانلود قسمت 5 : انواع نمایش های مختلف از صحنه ی بازی ⭕️

▶️ Download Episode 5

 

: دانلود قسمت 6 : قراردادن و استفاده از ابزار های انجین ⭕️

▶️ Download Episode 6

 

: دانلود قسمت 7 : استفاده از تکنیک های پیشرفته از ابزار های انجین ⭕️

▶️ Download Episode 7

 

: BPS و ایجاد geometry : دانلود قسمت 8  ⭕️

▶️ Download Episode 8

 

: دانلود قسمت 9 : توضیح اجزای مختلف کانتنت بروزر ⭕️

▶️ Download Episode 9

 

: دانلود قسمت 10 : بلاک کردن اجزا در قسمت های مختلف مرحله ⭕️

▶️ Download Episode 10

 

: دانلود قسمت 11 : بریدن پنجره ها ⭕️

▶️ Download Episode 11

 

: دانلود قسمت 12 : ساختن نهایی بلوک ها ⭕️

▶️ Download Episode 12

 

: دانلود قسمت 13 : وارد کردن مدل ها در انجین ⭕️

▶️ Download Episode 13

 

: دانلود قسمت 14 : جایگذاری دیوار ها ⭕️

▶️ Download Episode 14

 

: دانلود قسمت 15 : ساخت دیوار های خارجی ⭕️

▶️ Download Episode 15

 

: دانلود قسمت 16 : ایجاد ساختار های یک اتاق ⭕️

▶️ Download Episode 16

 

: دانلود قسمت 17 : قرار دادن درب و پنجره ⭕️

▶️ Download Episode 17

 

: دانلود قسمت 18 : نورپردازی ⭕️

▶️ Download Episode 18

 

: دانلود قسمت 19 : توضیح درباره ویرایشگر متریال ⭕️

▶️ Download Episode 19

 

: دانلود قسمت 20 : ساخت متریال ⭕️

▶️ Download Episode 20

 

: دانلود قسمت 21 : ساخت انواع متریال های چوب ⭕️

▶️ Download Episode 21

 

: دانلود قسمت 22 : کامل کردن متریال های چوب ⭕️

▶️ Download Episode 22

 

: دانلود قسمت 23 : استفاده از پارامتر های مختلف برای تنظیمات متریال ⭕️

▶️ Download Episode 23

 

: دانلود قسمت 24 : استفاده از متریال های ساخته شده و تنظیمات آن ⭕️

▶️ Download Episode 24

 

: دانلود قسمت 25 : گذاشتن متریال به صورت کامل بر اجزای اتاق ⭕️

▶️ Download Episode 25

 

: دانلود قسمت 26 : نورپردازی داینامیک خارجی اتاق ⭕️

▶️ Download Episode 26

 

: دانلود قسمت 27 : ایجاد مناظر اطراف با لند اسکیپ  و براش ها ⭕️

▶️ Download Episode 27

 

:  Landscape و Foliage دانلود قسمت 28 : کار با امکانات  ⭕️

▶️ Download Episode 28

 

: دانلود قسمت 29 : ست کردن تنظیمات اصلی روی مپ ⭕️

▶️ Download Episode 29

 

: دانلود قسمت 30 : نهایی سازی مپ ساخته شده ⭕️

▶️ Download Episode 30

 

: دانلود قسمت 31 : ایجاد لامپ و گزاشتن عملکرد های مختلف روی آن ⭕️

▶️ Download Episode 31

One thought on “Digital Tutors – Introduction to Unreal Engine 4 (Tutorial)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website